Informacje
Informacja o ochronie danych osobowych.

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Wielobranżowy „ZEN-STOL” Zenon Barszcz, Miradz 12, 88-320 Strzelno, Tel. 605 550 956,
adres e-mail: m@schodyzenstol.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w postaci nazwy firmy, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru
telefonu i numeru rachunku bankowego w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem banku
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań przed i po zawarciu umowy takimi jak wystawienie faktury VAT, faktury zaliczkowej, wyceny usługi, kontaktu telefonicznego, kontaktu poprzez adres e-mail itp. ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
4. Okres przechowywania danych wynika z przepisów przechowywania dokumentacji księgowej według Ordynacji podatkowej ( Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
5. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa.
6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Mają Państwo prawo żądania dostępu swoich danych osobowych od Administratora oraz ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy wobec czego są Państwo zobowiązani do wypełnienia obowiązku podania danych, a wprzypadku braku podania takich danych umowa nie zostanie zrealizowana.

Pobierz pliki